Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Garantie

Rocket Sale geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de vervangen onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door Opdrachtgever of derde na de reparatie. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade, diepe krassen, stootschade, waaronder tevens verstaan barsten en scheuren, en vochtschade vervalt de garantie. Er zit geen garantie op niet gerepareerde onderdelen.

Rocket Sale geeft geen garantie voor de 30 minuten service.

 

Rocket Sale is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals

o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Artikel 2 Klachten en defecten

 

Op het moment dat een reparatie onder de garantie valt worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan Opdrachtgever doorgegeven, waarna Opdrachtgever dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.

Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

 

Een terugkerende klacht is niet per definitie eenzelfde technisch defect.

 

Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer Opdrachtgever het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met te hoge kosten ten opzichte van de nieuwwaarde van het toestel. De kosten voor vochtschade onderzoek bedrag €35,- achteraf te voldoen. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of - vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Rocket Sale kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Opdrachtgever is ermee bekend dat fabrieksgarantie – indien aanwezig – vervalt door reparatie van Rocket Sale.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Indien Rocket Sale aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Rocket Sale is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Rocket Sale is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Rocket Sale is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product.

Rocket Sale is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rocket Sale aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rocket Sale toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Rocket Sale is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade, stootschade en vochtschade, welke schade zich openbaart tijdens de reparatie.

Rocket Sale is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Rocket Sale aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor simkaarten, screenprotectors, geheugenkaarten en/of andersoortige randaccessoires die tijdens reparatie zijn achtergebleven in of op de mobiele apparatuur.

Rocket Sale aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data.